3dwhitestrips.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid op schade ontstaan door verkeerde toepassing van producten.

3dwhitestrips.nl staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Leveranties van goederen en worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen 3dwhitestrips.nl en de consument anders is overeengekomen.

Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.

In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Whitestrips.be hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

3dwhitestrips.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan 3dwhitestrips.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3dwhitestrips.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 2 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht, tenzij de datum vooraf werd vermeld in de productomschrijving. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij 3dwhitestrips.nl, tenzij anders is overeengekomen.

De door de consument verschuldigde bedragen dienen voor de levering 100% voldaan te worden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld te melden. Indien er een verkeerd adres opgegeven wordt, is 3dwhitestrips.nl niet aansprakelijk voor verlies van de bestelling of hieruit voortvloeiende kosten.

De consument heeft het recht de zending te retourneren binnen de 14 dagen in het artikel niet werd gebruikt.

Postadres:
3DWhitestrips.nl 
Box A2033
Gr. Juliana v Stolberglaan 31
2263AB
Leidschendam
Nederland